I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.dabex.net.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej przez Internet. Właścicielem sklepu jest firma Dabex Kołodziej i Jęczmionka sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, REGON 241671510, NIP 6412503127
2. Firma Dabex Kołodziej i Jęczmionka sp. z o.o. prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
3. Adres do korespondencji:
Dabex sp. z o.o. 41-706 Ruda Śląska, ul. Żelazna 4
Adres do zwrotu towaru:
Dabex sp. z o.o. 41-706 Ruda Śląska, ul. Żelazna 4
Konto bankowe Sprzedawcy:
ING BANK ŚLASKI
30 1050 1243 1000 0023 5058 1019
4. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej kontakt@dabex.net.pl lub pod numer telefonu 604 911 083 lub tel./fax 32 248 64 53. Reklamacje należy kierować na adres biuro@dabex.net.pl
5. Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
6. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sprzedawca – Dabex sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.dabex.net.pl,
 • Klient (Użytkownik sklepu) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu,
 • Produkty, Towar – produkty, maszyny i urządzenia oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie i towary zakupione przez Klienta,
 • Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca Kosztów dostarczenia Towaru,
 • Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego w formie elektronicznej,
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

II. Oferta

1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast określają one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Klient dokonując wypełniania Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
2. Ceny produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep dokłada wszelkich starań, aby Produkty były wysyłane w ciągu 48h od chwili zakupu (lub zaksięgowania wpłaty w zamówieniach o tej formie płatności), z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. Przybliżony czas dostawy podany jest w trakcie składania zamówienia, jest indywidualny dla każdego produktu, uzależniony od aktualnej dostępności towaru w magazynie oraz uzależniony jest od wybranego przez Klienta spedytora (np. firmy kurierskiej).
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w promocyjnych cenach, a także prawo do powodowanego zjawiskami niezależnymi, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronie internetowej. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego Produktu nie będzie w magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego Produktu na inny, dłuższym czasem realizacji (jeśli jest możliwe jego sprowadzenie) lub rezygnacją z Zamówienia.
4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie z rzeczywistością. W przypadku niewykluczonej zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny produktu, pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta i umożliwienia wycofania Zamówienia. Znaczna część asortymentu – zwłaszcza produkty wielkogabarytowe – jest ze względów transportowych wysyłana w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.

III. Przyjmowanie zamówień

1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów:

 • poprzez stronę internetową Sklepu
 • wysyłając e-mail na adres kontakt@dabex.net.pl
 • telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu tj. pn-pt 8:00-16:00,

2. Podczas składania Zamówienia wymagana jest deklaracja Klienta dot. wskazań danych w formularzu zakupowym Sklepu m.in.:

 • nazwy, cech produktu np. rodzaju materiału lub koloru, rozmiaru i ilości produktów, zamówionych towarów,
 • imienia i nazwiska odbiorcy,
 • dokładnego adresu dostawy,
 • numeru telefonu kontaktowego,
 • adresu e-mail zamawiającego,
 • danych umożliwiających płatność internetową,
 • danych umożliwiających wystawienie dokumentu fiskalnego.

3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.
4. W przypadku zamawiania przez stronę internetową Sklepu, wybór Towarów odbywa się poprzez ich dodanie do koszyka, a uzupełnienie danych osobowych w formularzu zamówieniowym. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych w dowolnym czasie do momentu naciśnięcia przycisku „kupuję i płacę”.
5. Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:

 • płatność przy odbiorze,
 • przelew bankowy,

6. Płatności nie można dokonywać dzieląc całkowitą kwotę na kwoty cząstkowe i dokonując płatności jedna po drugiej każdorazowo określając preferowaną formę.
7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia zawierające:

 • przedmiot zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
 • całkowitych kosztów dostawy,
 • wybraną formę płatności,
 • wybrany sposób dostawy wraz z ujętym czasem doręczenia,
 • danych kontaktowych zamawiającego,
 • danych adresowych odbiorcy Towaru.

8. Złożenie zamówienia od tego momentu jest uwarunkowane akceptacją niniejszego regulaminu oraz kliknięciem przycisku „kupuję i płacę”.
Klient następnie otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu (akceptacji) zamówienia zatytułowany „Dabex Sp. z o.o. – Twoje potwierdzenie do zamówienia…”
9. Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia.
11. W przypadku wyboru płatności za towar „przelew bankowy” o którym mowa w ustępie 5, wysyłka zamówionego towaru odbywa się niezwłocznie po zaksięgowanej na konto Sklepu pełnej kwoty zamówienia o którym mowa w ustępie 6 rozdziału III Przyjmowanie zamówień.
12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili akceptacji przez Zamawiającego regulaminu zgodnie z procedurą opisaną w ustępie 7.
13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
14. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi – na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar – wydruku potwierdzenia oraz dowodu zakupu (faktura VAT).
15. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.
16. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu.
17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

IV. Prawa i przywileje Klientów i Konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

1. Prawo Konsumentów do odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

 • Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm) Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny przez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni od daty odbioru Towaru.
 • Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1. można złożyć wysyłając mail na adres kontakt@dabex.net.pl lub drogą pocztową na adres do korespondencji (podany w górze Regulaminu). Zwracany Towar należy odesłać na adres do zwrotu towaru (podany w górze Regulaminu) w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; w miarę możliwości z kopią dowodu zakupu (np. faktury VAT). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta. Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta.
 • Sklep zwróci Konsumentowi cenę sprzedaży Towaru niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia o którym mowa w ustępie 1.2 w formie przelewu bankowego na wskazane przez Konsumenta konto.
 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczy tylko Konsumentów.

2. Reklamacja w czasie objętym gwarancją:

a. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.
b. Reklamacja towaru sprowadza się do zgłoszenia obsłudze Sklepu informacji o usterce, w zależności od rodzaju towaru serwisant przyjeżdża naprawić towar na miejscu lub Klient zobowiązany jest wysłać produkt wraz formularzem reklamacyjnym na adres do zwrotu towaru (podany na dole strony). Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z wypełnionym formularzem, Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni. Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta i wynosi ok. 14-30 dni.
c. Sklep odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi.
d. Reklamacja złożona przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.

3. Niezgodność towaru z warunkami umowy:

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.
Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sklepu (konsultantem) i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu z konsultantem formy oraz trybu wysyłki – odesłanie na adres do zwrotów (podany w górze strony), Towaru wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem niezgodności. Uznana reklamacja wiąże się z wymianą na nowy i wysyłką towaru w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy.

4. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie:

W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, Klient jest zobowiązany w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u doręczyciela) podpisany przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

V. Polityka prywatności

Dokonując zakupów lub rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
1. Jako administrator danych osobowych, gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania.
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy, w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji;
 • realizacji obowiązków DABEX przewidzianych prawem, w szczególności wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych;
 • ochrony praw DABEX zgodnie z przepisami prawa, w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych;

2. Zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.

3. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, macie Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do danych osobowych,
2. żądania sprostowania danych osobowych,
3. żądania usunięcia danych osobowych,
4. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
5. przenoszenia danych osobowych,
6. przysługuje Państwu prawo do wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
7. przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego właściwego ds. ochrony danych osobowych.

W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, ostatnio oglądanych oraz ustawień sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny. Tego typu pliki cookies są usuwane z chwilą zakończenia sesji (zamknięcia przeglądarki).
4. Osobną grupę automatycznie gromadzonych plików cookies stanowią dane dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP), gromadzone przez Google Analytics. Dane te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.
5. Kolejnym zestawem danych, których nośnikiem są pliki cookies, są dane dotyczące aktualnie przeglądanej Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystanie z niektórych opcji serwisu jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i istnieje możliwość zakupu Towarów bez rejestracji jako tzw. „gość”. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie nazwy użytkownika i ustalonego hasła.
6. Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Klient korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.
7. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu Zamówienia. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą Sklepu.
8. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi.
9. Po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu tego zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach tzw. newsletter, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie korzystając z formularza na stronie internetowej lub wysyłając maila z informacją o rezygnacji.
10. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: biuro@dabex.net.pl

VI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania.
3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
4. Korzystanie ze sklepu www.dabex.net.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza internetowego zamieszczonego na każdej stronie Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
6. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie dotyczą jednakże zamówień skutecznie złożonych przed datą ich ogłoszenia.